เที่ยวญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน

22,222 6,666 บาท -70%

ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 / พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว / ทะเลสาบคาวากุจิ / ตลาดชินจูกุ

เที่ยวญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน พัก + กิน + เที่ยว + ไกด์ + รถรับส่งสนามบิน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

ท่องเที่ยวญี่ปุ่นแบบชิลล์ๆ ชมวิวบรรยากาศทะเลสาบคาวากุชิโกะ เสน่ห์ภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์แดนอาทิตย์อุทัย ชมพิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว...ช้อปปิ้งย่านดังชินจุกุ

รายละเอียดโปรแกรม:

- ทัวร์ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 / พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว / ทะเลสาบคาวากุจิ / ตลาดชินจูกุ

- ชมวิวบรรยากาศทะเลสาบคาวากุซิโกะ ยลเสน่ห์ภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์แดนอาทิตย์อุทัย

- ชมพิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ช้อปปิ้งย่านดังตลาดชินจูกุ

- ที่พัก 5 วัน 3 คืน (โรงแรม ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า)

- อาหาร 4 มื้อ (เช้า 3 มื้อ/ เที่ยง 1 มื้อ)

- ทัวร์ 1 วัน (เที่ยวตามแพ็คเกจในวันที่ 2 ของการเดินทาง)

- ฟรีเดย์ 2 วัน

- บริการรถรับส่ง ไป-กลับ สนามบิน

รถ Shuttle Bus รับลูกค้าจากโรงแรมที่พัก สู่ สนามบินนาริตะ ต้องทำการจองล่วงหน้า โดยคำนึงถึงไฟล์บินขากลับของท่าน !!!

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และ การยกเลิก:

กรุณาศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขการบริการก่อนทำการจองทัวร์เพื่อประโยชน์ของท่าน

- แพ็คเกจมีอายุใช้ได้ 3 ปี

- สามารถจองทัวร์ได้ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป

- ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

- เดินทางได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เท่านั้น (หากเดินทางวันอื่น คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรุณาสอบถาม 02-674-5555)

- แพ็คเกจนี้สามารถมอบให้คนอื่นใช้ได้ เป็นของขวัญของฝาก เปลี่ยนมือเปลี่ยนผู้ใช้ได้

- กรุณาแจ้งก่อนใช้บริการล่วงหน้า 45 วัน เพื่อความสะดวกของท่าน

- กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ ทั้งหมดไม่ว่ากรณี- ใดๆ ทั้งสิ้น

- งดเว้นใช้บริการวันที่ 10-16 เม.ย. และ 25 ธ.ค. – 5 ม.ค. ของทุกปี

- แพ็คเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น, คูปองหรือส่วนลดอื่นๆ ได้

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

หมายเหตุ:

- ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

- ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัด, หยุดงาน, การก่อจลาจล

- ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ, เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว

- ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

- เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

- ในกรณีที่สถานที่เที่ยวบางแห่งในโปรแกรม ปิดทำการหรือปิดปรับปรุง หรือสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยให้เข้าชม หรือมีผู้เข้าชมแออัดจนไม่สามารถเข้าชมได้ ทางทัวร์จะขอเปลี่ยนแปลงบางรายการขึ้นอยู่กับเหตุผลดังที่กล่าวแล้วนั้น โดยจะหาสถานที่ท่องเที่ยวทดแทนให้ท่าน ทั้งนี้ท่านไม่สามารถยกเลิก หรือ ขอเงินคืนในกรณีที่ไม่สามารถเข้าชมได้

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม หรือ งดรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลาที่ใช้ สภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ สายการบิน

- ในกรณีที่ท่าน มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ ท่านได้ทำการจองไว้กับบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชำระเงินค่าตั๋ว

สินค้าใกล้เคียง

ดีลสุดพิเศษ

กรุงเทพมหานคร -47%
ดินเนอร์เรือเจ้าพระยาปริ้นเซส

สัมผัสกับความหรูหราด้วยอาหารมื้อค่ำที่แสนจะโรแมนติก กับเรือเจ้าพระยาปริ้นเซส

1,500 799 บาท
กรุงเทพมหานคร -43%
แพคเกจเงิน บินฟรี 2 ครั้ง

บินฟรี 2 ครั้ง, ที่พักจาก 100 โรงแรมทั่วประเทศ สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 4 ครั้ง

7,000 3,999 บาท
กรุงเทพมหานคร -70%
เที่ยวญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน

ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 / พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว / ทะเลสาบคาวากุจิ / ตลาดชินจูกุ

22,222 6,666 บาท
กระบี่ -83%
เที่ยวกระบี่ 3 วัน 2 คืน

เกาะปอดะ/ เกาะไก่/ อ่าวไร่เลย์/ ถ้ำพระนาง/ ทะเลแหวก/ เกาะหม้อ/ เกาะทับ

12,000 1,999 บาท
ระนอง -15%
ทัวร์ 4 เกาะ หัวใจมรกต เดย์ทริป

โปรแกรม: เกาะฮอร์สชู / เกาะหัวใจมรกต / เกาะตาฟุ๊ก / เกาะย่านเชือก

3,900 3,300 บาท
ชลบุรี -60%
คานโชว์ พัทยา

การแสดงสดผสมภาพยนตร์รูปแบบใหม่ ที่รวมสุดยอดโชว์บนเวทีเข้ากับเทคนิคระดับโลก

2,500 990 บาท